Autoritat ambiental

L'autoritat ambiental vetlla pel compliment de totes les lleis que tenen relació amb el medi ambient i la sostenibilitat. També s'encarrega d'elaborar informes i centralitzar la gestió de tràmits per obtenir autoritzacions i llicències.

L'AMB s'ha consolidat com a autoritat ambiental en matèria d'intervenció administrativa mitjançant l'avaluació dels expedients de llicència ambiental i formulació dels informes integrats de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental, l'atorgament d'autorització prèvia d'abocaments de les aigües residuals de les activitats a la xarxa de sanejament municipal i/o de l'AMB o directament a les depuradores mitjançant vehicles cisterna, les autoritzacions de connexions i d'afeccions a la xarxa metropolitana de sanejament i els informes per l'abocament d'aigües freàtiques a la xarxa de sanejament de l'AMB.

Àmbits

Sectors on l'AMB exerceix com a autoritat ambiental:
 • Ponència metropolitana d'avaluació ambiental
  En compliment de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons s'estableix al seu article 14. E apartat c) i per Decret de la Presidència de l'AMB de data 12 de desembre de 2012 es va constituir la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA), com a òrgan tècnic ambiental metropolità amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000 i més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

  Les matèries sobre les quals informa la PMAA són contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals, a més d'integrar totes les altres competències de la resta d'administracions.

  A principis de l'any 2013 els municipis de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on els consells comarcals del Baix Llobregat i el Vallès Occidental realitzaven les funcions anteriorment esmentades passen a integrar-se a la PMAA i, per tant, tots els expedients de llicència són avaluats i informats per aquesta.

  Durant l'any 2014 s'ha integrat a la PMAA el municipi de Santa Coloma de Cervelló i l'any 2015 els municipis de l'AMB que formaven part del Consell Comarcal del Maresme  també s'integren en la PMAA.

  Els municipis de l'àrea metropolitana on actualment actua la PMAA són els següents: Badia del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Tiana, Montgat i Torrelles de Llobregat.

  Durant l'any 2014 i 2015 s'han sol·licitat 63 i 74 informes integrats, respectivament, dels quals la Ponència Metropolitana ha resolt gairebé el 60% de tots, en un termini mig de 60 dies. En aquests informes també s'ha integrat juntament amb els vectors ambientals de soroll, emissions, olors, el vector aigües que contempla l'autorització d'abocaments.

  Informe integrat de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental
 • Intervenció en abocaments d'aigües residuals
  Durant l'any 2015 es va aprovar el nou Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) per tal d'adaptar-lo a les modificacions normatives que s'han portat a terme des de l'any 2011 i que l'han afectat (en matèria d'aigües, de procediment administratiu, de prevenció i control ambiental, etc) i per adaptar-lo a les noves tecnologies. Una de les grans novetats és la implantació del tràmit de declaració responsable per les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries, sense perjudici que l'AMB pugui realitzar les comprovacions i actuacions adients per verificar les dades presentades. Aquest tràmit va representar durant l'any 2015 el 47% del total de sol·licituds presentades.

  Durant l'any 2015 s'han sol•licitat  467 autoritzacions d'abocament d'aigües residuals. Respecte de l'any 2014 el número de sol•licituds s'ha incrementat en un percentatge del 2,3%.

  Pel que fa als abocaments de les aigües residuals mitjançant vehicles cisterna l'any 2015 han entrat a EDAR 1238 camions (1769 l'any 2014).  Per tant, ha disminuït en un 30% l'entrada de camions i en un 21% el volum d'aigua abocat , respecte l'any anterior. Les causes poden ser dues: d'una banda la imposició de la taxa de 20 euros pels camions amb aigua residual sanitària i de 40 euros pels camions amb aigua residual industrial i, la segona causa, pel canvi d'hàbit dels transportistes de camions cisterna de transport d'aigua procedent de wc mòbils que davant la taxa que grava el número d'abocaments a EDAR i no el volum, prefereixen acumular i amb una sola entrada abocar major volum. 

  Tràmits sobre aigües residuals
 • Autoritzacions de connexions a xarxa metropolitana
  Per a la connexió a la xarxa metropolitana de sanejament és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el Títol IV del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona el 9 de febrer de 2015.

  Els ajuntaments metropolitans, prèviament a la connexió, hauran de sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona una autorització de connexió de les seves xarxes de clavegueram a la xarxa metropolitana.

  Excepcionalment, per a totes les edificacions i establiments comercials o industrials que no disposin de xarxa de clavegueram municipal davant la façana però on existeixi xarxa metropolitana de conformitat amb l'article 6 del RMAAR, han de demanar l'autorització de connexió a l'AMB.

  L'obra, en qualsevol cas, serà executada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament o a través del seu òrgan de gestió indirecte, tal com estableix el RMAAR.

  Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament
 • Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana
  Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres d'acord amb el Títol 3 del RMAAR.

  Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana
 • Autoritzacions d'abocaments d'aigües freàtiques
  En l'actualitat, la cota de l'aigua freàtica ha ascendit. A les poblacions i els solars més pròxims al mar, sobretot, és fàcil arribar al seu nivell quan es fan obres al subsòl.

  Puntualment, durant la realització d'obres, a causa de les cotes, és necessari extreure dites aigües. Si no es poden abocar al mar directament per la proximitat, la quantitat i la qualitat fisicoquímica, són abocades als col·lectors metropolitans.

  Així, les activitats que executen dites obres han de sol·licitar, per una banda, autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), administració competent per autoritzar l'extracció de l'aigua del subsòl i dels abocaments a mar, i per l'altra, l'informe de l'AMB com a titular de la instal·lació receptora, és a dir, de l'EDAR, en cas que aquesta aigua sigui abocada a la xarxa amb destí a la depuradora.
  Per tot això, les obres que impliquin l'extracció d'aigües freàtiques hauran de demanar l'autorització pertinent a l'ACA i informe a l'AMB.

  Sol·licitar l'informe de l'AMB

  Tràmit ACA
 • Informes ambientals urbanístics
  En compliment del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (articles 83.3, 85.5, 86 bis i 89.6) i en base a les competències atorgades  per  la Llei 31/2010, de 3 d'agost, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha d'informar els instruments de planejament urbanístic que afecten al seu àmbit territorial, específicament els plans directors urbanístics, plans d'ordenació urbanística municipal, plans urbanístics derivats i projectes d'urbanització.

  Les matèries sobre les quals ha d'informar l'AMB són subministrament d'aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal, gestió de residus municipals, contaminació per sorolls, vibracions, escalfors i olors.
 • Salut ambiental: olor i soroll
  Contaminació olfactiva

  L'olor és la sensació resultant de la recepció d'un estímul pel sistema sensorial olfactiu. El terme indica tant la impressió que es produeix en l'olfacte com el que és capaç de produir. És una propietat intrínseca de la matèria. L'olor és l'objecte de percepció del sentit de l'olfacte.

  Existeixen nombroses activitats industrials (indústries químiques, abocadors, depuradores d'aigua residuals, indústries alimentàries, ramaderes, etc.) que emeten una sèrie de substàncies oloroses que generen molèsties en l'entorn. Les males olors poden ser molestes i causa de rebuig, i poden afectar la qualitat de vida de les persones i animals del medi, per la qual cosa poden ser considerats com una forma de contaminació ambiental.

  A causa del component subjectiu de les olors, és a dir, de la dificultat de discernir entre les olors agradables i les desagradables, no resulta fàcil determinar quan es traspassa el llindar del que és tolerable i en quin punt se situa el que és jurídicament permissible a l'hora d'establir uns màxims de tolerància. En aquest sentit, l'olfactometria es presenta com una eina molt eficaç per a l'estudi i el control d'olors. Tot i que encara no s'ha desenvolupat cap legislació nacional que reguli el problema de les males olors, l'entrada en vigor de la Norma UNE –En 13725 "Qualitat de l'aire", "Determinació de la concentració d'olor per olfactometria dinàmica", el febrer del 2004, permet abordar de forma objectiva el problema de la contaminació ambiental per olors.

  A més a més, l'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'un protocol de queixes d'olors de les plantes metropolitanes de tractament de residus municipals i les estacions depuradores d'aigües residuals, mitjançant el qual es regulen, controlen i analitzen totes les queixes que reben aquestes plantes metropolitanes, l'AMB i els ajuntaments metropolitans, i es porten a terme totes les mesures adients per tal de mitigar-los.

  Junt amb aquest protocol l'AMB disposa d'un programa informàtic específic de seguiment i control de les queixes d'olors a les plantes metropolitanes on es porta un control exhaustiu de totes aquestes queixes.

  Més informació sobre la contaminació odorífera  Contaminació acústica

  La contaminació acústica, o el soroll, és un so no desitjat, que resulta molest per la persona que el percep, el qual pot arribar a tenir conseqüències sobre la salut de les persones si es produeix en alts nivells. Tot i que cada persona respon de manera diferent a cada freqüència, i que les molèsties causades del soroll depenen d'altres factors com la durada, intensitat, to, etc. es podria parlar de soroll a partir dels 70 dB.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com altres metròpolis europees, té uns nivells apreciables de soroll com a conseqüència del tipus de teixit urbanístic, de les activitats que s'hi efectuen i especialment per l'alta densitat de l'ús del transport privat. El sonòmetre és l'instrument de mesura que quantifica els nivells de pressió i les vibracions sonores.

  Atès que les instal·lacions gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona estan sotmeses a llicència, periòdicament s'hi efectua un control de la contaminació acústica per part d'una entitat acreditadora. En cas que es detectin nivells de soroll superior al llindar permès establert, la mateixa instal·lació metropolitana duu a terme les mesures necessàries per a la seva mitigació. Els ciutadans, en cas de detectar contaminació acústica, també poden informar-ho a l'administració per tal de gestionar el problema.

  A més a més, l'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'un protocol de queixes de sorolls de les plantes metropolitanes de tractament de residus municipals i les estacions depuradores d'aigües residuals, mitjançant el qual es regulen, controlen i analitzen totes les queixes que reben aquestes plantes metropolitanes, l'AMB i els ajuntaments metropolitans, i es porten a terme totes les mesures adients per tal de mitigar-los.

  Junt amb aquest protocol l'AMB disposa d'un Programa informàtic específic de seguiment i control de les queixes de sorolls a on es porta un control exhaustiu de totes aquestes queixes.

  Més sobre la contaminació acústica

Dades i informes integrats

Transportistes autoritzats

Transportistes autoritzats camió cisterna:

Limpieza y transporte de residuos, S.L. Neteges Guti, S.L.
T.M.A +Knet Servicios de cuba y fontaneria, S.L
Emtrane, S.L Trans Martel Manteniments, S.L.
Saneamiento y Limpieza A. Bonilla, S.L. Neteja i desembussaments JMP,  S.L.
Cubas el Tío Paco Desatascos Barcelona, S.L.
Zepol Systa, S.L. Tratamientos industriales de Residuos Sólidos (TIRSSA)
J. Garcia Neteja de pous, S.L. Servicios de limpiezas integrales 2014, S.L.
Lisant Corporación CLD SUTR, SL
Griño ecològic, S.A. Limpiezas Pilo, SL
Limpiezas Montoya Sergio García López
Hidrotec Sanejament, S.L. Tractament i dipòsit ecològic industrial, S.A.
Deter David Vecino Arias
Lagupres, S.L Grifell, serveis de neteges, S.L.
Cespa Gestión de Residuos, S.A. Hidrojet Servicios, S.A.
Transportes A. Martín, S.L.