MPOUM i Pre-catàleg de masies de la Palma de Cervelló

MPOUM i Pre-catàleg de masies de la Palma de Cervelló

Els objectius del MPOUM per la regulació d'usos en SNU i l'inclusió d'altres edificacions al Pre-catàleg de masies són rehabilitar les edificacions en desús per a corregir-ne l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu i la preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors, i reforçar les seves funcions socials i naturals.

Superfície:
Sòl no urbanitzable de la Palma de Cervelló
Fases:
Aprovació inicial -
Equip redactor:
Marcela Balliano (arquitecte – AMB), Laura Bertran i Lau Maluquer (estudiants d'arquitectura – AMB)
Direcció i coordinació:
Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB), Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)
Municipis:
La Palma de Cervelló

Descripció

Modificació puntual del POUM_LPC a l'article 116.5 regulació d'usos en SNU i al compliment de l'article 101.5 habitatge rural tradicional per l'inclusió d'altres edificacions al catàleg de masies.

Els objectius generals es concreten en les accions següents:
1. El compliment de l'article 101.5 Habitatge rural tradicional de les Normes urbanístiques del POUM. on s'estableix que la inclusió de qualsevol altra edificació en el Pre-catàleg requerirà la modificació del POUM.

2. Modificació de l'article 116.5 Regulació d'usos al SNU al grup "Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals" per adequar els usos previstos de les Normes urbanístiques del POUM a la legislació vigent ( article 47.3bis del TRLU). Concretament incorporar els equipaments, i els serveis comunitaris com usos admesos a les edificacions que cal preservar i recuperar per llur interès històric arquitectònic i/o paisatgístic.