Població

Com ha evolucionat la població de l'AMB?

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.239.337 persones.

Quants ciutadans i ciutadanes viuen a l'AMB?

De quin sexe som

El 51,5% són dones i el 48,5% són homes

De quin sexe som

Quina edat tenim?

Esperança de vida

Esperança de vida

On han nascut els habitants?

La composició de la població és molt complexa, fruit de la dinàmica de creixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'unes dècades d'expansió demogràfica basada en una intensa immigració de dins
de l'Estat espanyol i de l'estranger.

El 58 % dels habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona han nascut a Catalunya, el 22 % a la resta de l'Estat espanyol i el 19,2 % restant són persones estrangeres (2012).

El nombre d'estrangers ha anat creixent des del 7,1 % el 2001 fins al 19,2 % del 2012.

On han nascut els habitants?

D'on vénen els estrangers que resideixen a l'AMB?

Amèrica del Sud, la Unió Europea i Àsia i Oceania destaquen com a principals
zones de procedència de la població estrangera.

D'on venen els estrangers que resideixen a l'AMB?

Quin nivell d'estudis assolim?


Quin nivell d'estudis assolim?


Font de dades: Idescat